.

De bestuurders van
stichting woongroep Keijenborg, gevestigd te Keijenborg, Sint Janstraat 46,
7256 BC Keijenborg verklaren hierbij te voldoen aan de volgende
geschiktheideisen.

De instelling is
ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer:
50004522.

De instelling
beschikt per 25 oktober 2010 over een vereiste toelating voor het leveren van AWBZ-zorg.
( kenmerk CIBG TZi

3030785)

De instelling
verklaart te voldoen en zich te houden aan de wettelijke eisen, indien van
toepassing: AWBZ, WMG, Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet Klachtrecht cliënten
Zorgsector, wet BIG, WGBO, WBP, wet medezeggenschap cliënten zorgsector,
mededingingswet.

De instelling
voldoet aan de regeling jaarverslaglegging.

De instelling
voldoet aan de regeling AO/IC

De instelling
verantwoord zich in het Jaardocument Maatschappelijke verantwoording.

De instelling
beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige
levering van gegevens aan het zorgkantoor en het CAK binnen de aangegeven
termijnen.                                                        
–gegevens voor de oplegging van de eigen bijdrage kunnen binnen 4 weken
na afloop van een    periode worden
aangeleverd bij het CAK.                                                                                                                      
–productie realisatiecijfers kunnen maandelijks worden aangeleverd aan
het zorgkantoor.                                                     –relevante berichten in AZR
kunnen worden uitgewisseld conform standaarden die door het CVZ zijn
vastgesteld.

De instelling
beschikt over een vastgelegd privacybeleid.

De instelling
beschikt over een vastgelegde klachtenregeling.

Kenmerk CE/LB 2010031

De instelling is
adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van €
2.500.000,00  per gebeurtenis.

De instelling
verklaart dat er geen uitsluitinggronden van toepassing zijn.

De instelling
heeft aantoonbaar de zorgbrede ‘governance code’ ingevoerd.

De instelling is
verantwoordelijk voor de levering van AWBZ-zorg waarop de overeenkomst
betrekking heeft.

De instelling
bevordert dat de verzekerde zo snel mogelijk vanaf de indicatie de zorg kan
ontvangen, in afstemming met de cliënt.

De instelling
realiseert zorg ter overbrugging in geval de gevraagde en geïndiceerde zorg niet
direct dan wel niet binnen redelijke termijn geleverd kan worden.

De instelling
verbindt zich jegens het zorgkantoor om kwalitatief verantwoorde zorg te
leveren aan verzekerden: cliëntgericht, doeltreffend en naar redelijkheid
afgestemd op de behoefte van de cliënt.

De instelling
hanteert een vaste zorg(leef)plansystematiek, waarbij met iedere cliënt een
jaarlijks bij te stellen zorg(leef)plan wordt afgesproken.

De instelling
werkt met het, per sector, geldende landelijke kwaliteitskader, waarin cliënt
gebonden en zorginhoudelijke indicatoren door de aanbieder zelf en
klantwaarderingsonderzoek gemeten wordt.

De instelling
verstrekt inlichtingen aan het zorgkantoor ten behoeve van de uitvoering van de
wettelijke taken van het zorgkantoor zoals vastgelegd in de AWBZ en nadere
regelgeving.